Alma Gyógyszertárak „#gondoskodj és Nyerj!” ELNEVEZÉSŰ FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. Az Alma Gyógyszertárak„#gondoskodj és Nyerj!” elnevezésű Facebook nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: PATIKA MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Király utca 12.; cégjegyzékszám: 01 09 904789; adószám 14460287-2-42) (a továbbiakban: ”Szervező”).

A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy). A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt.

A játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.

 

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező magyar állampolgár, a 2.3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1. a nyeremény megszerzésének céljából olyan fotót tölt fel saját, nyilvánosra állított Facebook vagy Instagram oldalára, amely megfelel a következő feltételeknek: kifejezi, hogy ő hogyan ajándékozta meg biztonságosan idős ismerőseit az Alma Gyógyszertárakban vásárolt termékekkel; nem tartalmaz a közösségi média használat alapelveit sértő elemeket; nyilvánosan elérhető; szerepel a posztban a #gondoskodj és az #almagyógyszertárak hashtag.

2.1.2. a Játékban való részvétellel egyben elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez.

2.2. A feltöltött képes poszt utólag nem szerkeszthető, módosítható. Egy Játékos a Játékkal összefüggésben egy poszt feltöltésére jogosult.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Patika Management Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a poszt feltöltésekor a Facebook regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésére bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag Facebook profil törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Játékosok, akik a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

2.6. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a bejegyzéseket tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált Facebook vagy Instagram profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook vagy Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, Facebook vagy Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A bejegyzés feltöltésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A bejegyzéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook vagy Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook vagy Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan igazolt kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.11. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a bejegyzések, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A bejegyzés tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a bejegyzéssel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékost a Játékból kizárja.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020. május 15. napján 15 óra 00 perctől 2020. május 31. napján 15 óra 00 percig tart.

A bejegyzések feltöltésének határideje 2020. május 31. 12 óra 00 perc.

 

4. A JÁTÉK MENETE, NYERTESEK

4.1. A Szervező a Játék során 2020. május 15. napján 15 óra 00 perckor kiposztol egy darab felhívást az oldalára (Facebook profil).

4.2 A Játékos feladata, hogy a Facebook posztban megfogalmazott felhívásra saját Facebook vagy Instagram oldalán egy bejegyzéssel reagáljon.

4.3. Sorsolás:

A nyereményjáték lezárultát követően, 2020. május 31-én, 15 óra 00 perckor 10 darab nyeremény kerül rendelkezésre bocsátásra a felhívásra érkezett bejegyzést feltöltők között. A Nyereményjáték nyereményre jogosult nyerteseit a Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, az egyes bejegyzésekhez társított sorszámok segítségével sorsolja ki. Szervező tíz darab (azaz 10 db) nyertes bejegyzést sorsol ki. A sorsolás 3 tagú sorsolási bizottság jelenlétében történik, a sorsolásról Szervező jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzőkönyv az adózási jogszabályok által előírt időtartamig megőrzésre kerül.

4.4. Nyeremény:

A Játékhoz kapcsolódóan 10 darab Alma Vitamincsomag kerül kisorsolásra.

4.5. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

 

5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. A Szervező a 4.3. pontban írt kiválasztást követően, 5 munkanapon belül Facebook vagy Instagram üzenetben értesíti a nyereményre kiválasztott nyertes Játékosokat (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 72 órán belül visszaigazolni a Szervezőnek a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben, és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (Név, lakcím, születési dátum, email cím, telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

5.2. A Nyereményt a nyertes Játékos a Szervezővel való egyeztetés szerint veheti át. A Szervező az Értesítés Játékos általi visszaigazolására írt válasz üzenetben részletesen tájékoztatja a Játékost a Nyeremény igénybevételének módjáról, feltételeiről. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3 A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja.

5.4 A Szervező a Nyereményt és a nyerteseket a Facebook rajongói oldalán közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes bejegyzéseket feltöltő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

5.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a bejegyzést, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a bejegyzést feltöltő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1. A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.

 

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 Az adatok kezelője: PATIKA MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Király utca 12.; honlap: https://www.almapatika.hu/ , továbbiakban: Adatkezelő). Az Adatkezelő határozza meg jelen program feltételeit, biztosítja a nyereményeket és a Játék lebonyolításának feltételeit.

7.2. Adatfeldolgozók:

7.2.1. Facebook Ireland Ltd. (székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland)

7.3. Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása.

7.4. A játékban résztvevő összes személyre vonatkozó adatkezelés:

7.4.1. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

7.4.2. A kezelt személyes adatok köre: Játékos neve és Facebook profilképe

7.4.3. Az adatkezelés időtartama: A játék időtartama (2020. május 15. napján 15 óra 00 perctől 2020. május 31. napján 15 óra 00 percig), továbbá a Játék lezárultától számított 3 hónap.

7.5. A játék nyerteseire vonatkozó adatkezelés:

7.5.1. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (1) bek.)

7.5.2. A kezelt személyes adatok köre: Nyertes teljes neve, születési ideje, lakcíme, email címe, telefonszáma

7.5.3. Az adatkezelés időtartama: A számviteli törvényben meghatározott időtartam (a nyeremény átadásától számított 8 év)

 

Az adatokat megismerni jogosultak köre: az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a játékban regisztrált résztvevők, a megjelenési fórumot látogatók.

 

7.6. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy zárolását. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszünteti.

Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7.7. Jogorvoslati lehetőségek

7.7.1. Panasz az Adatkezelőnél

Amennyiben úgy véli, hogy Adatkezelő nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, úgy azt jelezheti Adatkezelő alábbi elérhetőségein:

PATIKA MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság (1061 Budapest, Király utca 12), Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelő az érintett panaszára soron kívül, de legkésőbb 25 napon belül írásban válaszol és a panaszolt tevékenységet indokoltság esetén orvosolja.

7.7.2. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint Adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat.

7.7.3. Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

7.8. Az adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – a szervezőn és az adatfeldolgozón kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra a következő kivétellel:

7.8.1. A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a nevüket nyilvánosságra hozza saját weboldalán, a Facebook nyereményoldalon, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.

7.9. A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

7.10. A szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7.11. Érintetti jogérvényesítés:

7.11.1. A tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

7.11.2. A helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

7.11.3. A törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

7.11.4. A zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

7.11.5. A tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. A tiltakozás lehet általános jellegű, vagy konkrét esetre vonatkozó.

7.12. A kezelt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidenst észlelése esetén az azt észlelő köteles az incidenst haladéktanul jelenteni az adatkezelőnek.

Ilyen incidens lehet például, ha

 • személyes adathoz jogosulatlan hozzáférést,

 • személyes adat jogosulatlan megváltoztatását,

 • személyes adat jogosulatlan továbbítását,

 • személyes adat jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát,

 • személyes adat jogosulatlan törlését vagy megsemmisítését, vagy

 • véletlen megsemmisülését vagy sérülését észleli.

7.13. Amennyiben az adatvédelmi incidens érinti az informatikai rendszert, úgy az adatkezelőn kívül az informatikai rendszerért felelős vezetőt is tájékoztatni kell. Az adatkezelő intézkedik az eset kivizsgálására. Ha az adatfeldolgozónál történik adatvédelmi incidens, abban az esetben az adatfeldolgozó haladéktalanul köteles jelenteni az incidenst az adatkezelőnek.

7.14. Az adatkezelő az általa a vizsgálattal megbízott személy a bejelentést megvizsgálja. A vizsgálat során a bejelentőtől az incidenssel kapcsolatban adatszolgáltatást kér, amelyet a bejelentő köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíteni.

7.15. A bejelentő adatszolgáltatásának tartalmaznia kell:

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

 • az incidens leírását, körülményeit és hatásait,

 • az incidens során kompromittálódott adatok körét és számosságát,

 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

 • az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

 • a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

7.16. Amennyiben az adatszolgáltatás alapján az adatvédelmi incidens vizsgálatot igényel, annak végrehajtása a cég vezetőjének a felelőssége. A vizsgálat elvégzésével a cég vezetője felelős személyt bízhat meg.

7.17. Az adatszolgáltatás alapján a cég vezetője – illetve az általa a vizsgálattal megbízott személy – javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához szükséges intézkedésekre az adatok kezelését vagy feldolgozását végző szakterületnek illetve személyeknek.

7.18. A javaslat alapján a megvalósítandó további intézkedésekről a cég vezetője dönt szükség esetén az illetékes adatkezelő vagy feldolgozó szakterület vezetőjének bevonásával.

7.19. Adatvédelmi incidens esetén a cég késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig részletekben is közölni lehet.

7.20. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a cégnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.

7.21. A tájékoztatásban az érintett részére világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbiakat:

 • az incidensről további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,

 • az adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következményeket, valamint

 • a cég által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

7.22. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • a cég megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,

 • a cég az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket a cégnek nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatnia vagy olyan hasonló intézkedést kell hoznia, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

7.23. Amennyiben a cég még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság – miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e – elrendelheti az érintett tájékoztatását.

7.24. Az adatvédelmi incidens(ek)ről a cégnek (szervezetnek) nyilvántartást kell vezetnie, az abban szereplő adatokat személyes adatokat érintő incidens esetében 5 évig különleges adatokat érintő incidens esetében 20 évig meg kell őrizni.

7.25. Adatkezelő adatkezelési tevékenységeiről nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) vezet. Az Nyilvántartás az egyes adatkezelési tevékenységeket foglalja össze.

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A bejegyzések hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a bejegyzés feltöltése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy). A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

 

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2020. május 15.

PATIKA MANAGEMENT KFT.

Szervező

 

Letölthető mellékletek

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA IRÁNTI KÉRELEM

SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS IRÁNTI KÉRELEM

SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSE/KIEGÉSZÍTÉSE IRÁNTI KÉRELEM

TILTAKOZÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN

SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE IRÁNTI KÉRELEM

  

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat ("sütiket") használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. További információk ADATVÉDELMI NYILATKOZAT.

Elfogadom a cookie szabályzatot az oldalon